خلع ید

بنده خوانده هستم.خواهان دارای سند شش دانگ زمین است و فاقد سند طلق دارای عیان.آپارتمان مذکور نیز فاقد پایان کار است و خواهان دعوی خلع ید کرده است.بنده در آپارتمان ساکن هستم.دادگاه نیز به مدت یک سال است فقط احتیاط میدهد.راهنمایی کنید نتیجه چه می شود.بنده هیچ مدرکی ندارم و خواهان فقط سند عرصه دارد و نه عیان و ملک نیز فاقد پایان کار است

22 آبان 1399 236

با سلام دادخواه محترم متاسفانه مشخص نکردید که تصرف شما در آپارتمان مد نظر تحت عنوانی بوده است بهر حال خواهان دارای سند مالکیت نسبت به عرصه را ندارد نداشتن پایانکار دلیل موجهی بر ادامه تصرفات شما تلقی نخواهد شد از طرف دیگر هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر مالکیت عیانی و یا منافع عیانی ندارید به نظر تصرفات شما قانونی نمی باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی