تعهدیکطرفه

باسلام واحترام درسال 94 وزارت بهداشت دررشته کاردانی تکنیسین سلامت دهان تعدادی دانشجورا پذیرش وسپس متعهدخدمت دانشگاههای علوم پزشکی نمود تا پس از فارغ التحصیلی بعنوان مراقب سلامت دهان بمدت 6 سال در درمانگاههای روستایی محل تعهدخدمت نمایند.6سال منع ادامه تحصیل دارندو6سال درهیچ محل دیگری غیرازمحل تعهدحق فعالیت ندارند. حال پس از فارغ التحصیلی عنوان مینمایند تعهد محضری این دانشجویان تعهدی یکطرفه به دانشگاه بوده است والزامی برای بکارگیری واستخدام نیست وهرکس که دانشگاه بهش نیازنداشته باشد میتواند فسخ تعهدکند؟ آیا همچنین موردی(تعهدیکطرفه) وجوددارد؟ اگروجوددارد نوعی سوء نیت وسرگردانی دانشجویان نبوده است؟درصورت نیاز فرمت تعهدنامه تقدیم میگردد.

06 آذر 1399 226

سلام به هر حال قراردادی وجود دارد که طرفین با رضایت اقدام به امضا می نمایند و در این صورت هر گونه تبعات آن را قبول می نمایند و وزارتخانه مربوطه می تواند هر نوع تعهد و یا الزامی را در قرارداد لحاظ نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی