آبا افشا کردن راز بیمار جرم محسوب میشود؟

آیا افشاء سر حرفه ای (راز بیمار) جرم است؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است ، این جرم کیفری است یا انتظامی؟

12 آذر 1399 211

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی