قاچاق کالا و ارز

از نو آوری های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟

17 اسفند 1399 136

● شناسه کالا و شناسه رهگیری
● تعیین و تعریف قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و جرایم مرتبط
● راه اندازی سامانه های الکترونیکی و هوشمند برای پیشگیری از وقوع جرم
● تعیین مراجع صالح به رسیدگی به جرم قاچاق کالا وارز و سازمان یافته و حرفه ای و کالاهای ممنوع .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی