آیا با شهادت می توان ثابت نمود درگیری نبوده ؟

مسلام شخصی به دروغ مدعی شده که من او را زدم و قسم دروغ خورده قاضی حکم به پرداخت دیه داده ۴ نفر شاهد دارم و شهادت محضری دادند که هیچ درگیری بین من و شاکی نبوده نحوه اعاده دادرسی و مهلت را بفرمایید و کحا باید مراحعه کنم

24 فروردین 1400 105

سلام
کاربر محترم ادله اثبات دعوی برای انتخاب اتهام و مختص شاکی است و برای عدم درگیری شهادت را محکمه نمی پذیرند به عبارتی در اصطلاح بیان نی شود که در عدم شهادت لازم نیست امااگر شاهد و مدرکی وجود داشته باشد که شما اصلا در محل حادثه نبودید در این حالت گواهی شهود می تواند از موارد اعاده دادرسی باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی