;
عدم توجه به اظهارات طرفین دعوا

رییس شورای حل اختلاف شعبه 8 کلاله بدون توجه به توضیحات من رای صادر کرده و علاوه بران در تعویض رای خود بدون اطلاع به من رای صادر کرده

27 خرداد 1400 62

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی