عدم توجه به اظهارات طرفین دعوا

رییس شورای حل اختلاف شعبه 8 کلاله بدون توجه به توضیحات من رای صادر کرده و علاوه بران در تعویض رای خود بدون اطلاع به من رای صادر کرده

27 خرداد 1400 112

سلام درود
می توانید از رای صادره تجدیدنظر خواهی نمایید و طی لایحه ای هرگونه توضیح و مطالبی که در رونده رسیدگی موثر بوده را به دادگاه عالی اعلام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی