ابرا در اصطلاح فقه و حقوق مدنی

ابرا در اصطلاح فقه و حقوق مدنی به چه معنی است ؟

23 خرداد 0 79
اِبراء اصطلاحی است در فقه و حقوق مدنی ایران به معنی چشم پوشی اختیاری ِ طلب‌کار از طلب خود نسبت به شخص یا اشخاص دیگر. ابراء از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌رود و در فقه آن را به اسقاط ما فی الذمه تعبیر می‌کنند، یعنی اسقاط چیزی که بر ذمه است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی