افرادی که در مزایده نمیتوانند شرکت کنند

چه کسانی نمی‌توانند در مزایده شرکت نمایند ؟

25 خرداد 0 70
مطابق با ماده ١٢٧ قانون اجرای احکام مدنی: “محکوم له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش ‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.”

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی