الزام به ثبت علایم تجاری

آیا ثبت علامت تجاری الزامی است ؟

03 خرداد 0 53
ثبت علامت تجاری مطابق قانون و آیین نامه آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید وی را الزام نمی کنند. ولی در تبصره ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت داشتن و ثبت علامت تجاری را اجباری و از قاعده فوق مستثنی دانسته است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی