ثبت شرکت سهامی خاص - قوانین - مراحل، راهنمای ثبت، هزینه ثبت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص چیست ؟

18 اردیبهشت 0 100
1) دو رونوشت از بنیادنامه شرکت که سهامدارن آن را امضا کرده باشند 2) از اظهار نامه شرکت نیز دو رو نوشت باید تکمیل شود 35% از سرمایه شرکت که تعهد شده بود باید پرداخت شود و استشهاد بانکی باید برای آن تهیه شود و امضای تمام سهامداران الزامیست در اظهار نامه ذکر شده و تاریخ ما بقی سرمایه شرکت که شامل 65% باقی مانده آن است باید در اظهار نامه ذکر شود و امتیازات سهام ممتاز شرکت نیز باید در اظهار نامه قید شود 3) دو رونوشت از نشست نامه مجمع عمومی تاسیس کنندگان شرکت 4) باید انتخاب مدیران و ناظران شرکت بنا تائید هیئت مدیره باشد و کپی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره شرکت و یک نسخه از کارت ملی تمامیه اعضای شرکت 5) ا گر اعضای هیئت مدیره و ناظران شخص حقوقی باشند یک نسخه از اخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و یک نسخه برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه وکیل شخص حقوقی 6) اصل یا یک نسخه از قیم نامه 7) فیش 40/000 ریال باید پرداخت شود 8) اگر شرکت سهامدار با ملیت غیر ایرانی داشته باشد یک نسخه برابر اصل شده پاسپورت و اگر شخص حقوقی باشد ترجمه قیم نامه اختیارنامه وکیل سهامدار غیر ایرانی و گواهی ارائه ثبت شرکت که نشان دهنده آخرین موقعیت شرکت است 9) تمامی اعضای هیئت مدیره موسسین مدیر عامل و ناظران باید گواهی عدم سوء پیشینه جزایی خود را ارائه دهند 10) ارائه عهدنامه شرکت و عهدنامه ناظران

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی