حق تحصیل زوجه

مرد با استناد به کدامین قانون یا آیین نامه می تواند زنش را از تحصیل منع کند؟

28 اردیبهشت 0 56
یکی از شروط ۱۲ گانه سند ازدواج، حق تحصیل زوجه می باشد که بعضاً قبل از اینکه دختر و پسر نسبت به امضاء سند ازدواج اقدام کنند، در خصوص این حق توافق می کنند، که می تواند در چارچوب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی قرار گیرد که بیان داشته هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج قید کنند، و در صورتی که مرد حق تحصیل زن را به رسمیت بشناسد، دیگر نمی تواند زن خود را از این حق محروم کند. چون ضمن عقدی لازم تعهدی را پذیرفته و در مقابل اگر مرد زیر بار چنین تعهدی نرود و شرط حق تحصیل زوجه را خط بزند، و دختر نیز بپذیرد، بدون اجازه شوهر نمی تواند از حق تحصیل استفاده کند که شاید این تصور برای شما ایجاد شود که تمامی اسناد بین المللی و حتی قانون اساسی کشور، حق تحصیل زنان را به رسمیت شناخته، چطور می شود این حق را از زن گرفت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید