مالیات های غیر مستقیم

مالیات های غیر مستقیم شامل چه مواردی میشود؟

17 اسفند 99 112
الف← مالیات بر واردات 1 - سود بازرگانی 2 - سی درصد از مبلغ اتومبیلهایی وارداتی 3 - پانزده درصد حق ثبت ب←مالیات بر مصرف و فروش ؛ 1 - مالیات بر فرآورده های نفتی 2 - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی 3 - مالیات فروش سیگار 4- مالیات اتومبیل

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی