نحوه طرح دعوا علیه ادارات دولتی

سلام جهت شکایت از ادارات چه مراحلی باید طی شود....................

04 مرداد 1400 104

باسلام
مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی مرجع طرح دعوا علیه ادارات دیوان عدالت اداری میباشد.
درماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت حدود اختیارات و صلاحیت های دیوان مشخص شده است.
مطابق ماده ۱۶ این قانون طرح دعوا در دیوان مستلزم تقدم دادخواست است که میتونید دادخواست را از دفاتر پستی تهیه کنید و با مدارک دیگر مطابق ماده ۲۴ این قانون بوسیله دبیرخانه ویا دفاتر اداری آن که مستقر در مراکز استانهاهستندبه دیوان ارسال کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی