نیم عشر دولتی در چه صورت وصول می شود و اینکه اگر در مرحله اجرا محکوم له از ادامه اجرا منصرف شود آیا بازهم نیم عشر دولتی تعلق می گیرد ؟

با سلام میخواستم بفرمایید اگر اجرای مهریه تا مرحله ی توقیف اموال زوج پیش رفته باشه و زوجه از ادامه راه برای گرفتن مهریه منصرف شود و سازش کنند تکلیف نیم عشر دولتی به چه صورته ؟

09 مرداد 1400 76

نیم عشر دولتی بر اساس میزان وصول شده محکوم به قابل پرداخت می باشد . در صورتی که مبلغی وصول شده باشد به همان اندازه نیم عشر محاسبه می شود ولیکن اگر مبلغی وصول نشده موجودی برای اخذ نیم عشر دولتی وجود نخواهد داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی