چنانچه فردی اقدام به جعل امضا ذینفع چک نماید آیا می توان از ایشان به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شکایت نمود.

سلام خسته نباشید ۶فقره چک سه سال پیش طی قراردادی به آقایxدادهام دروجه خودش صادر شده ایشان با آقایyشریک بوده آقایyچونکه چکها در وجه خودش نبوده جعل امضا می‌کند و به بانک مراجعه میکند و برگشت میزند الان رفته دادخواست مطالبه وجه چک و... داده آیا جعل امضای xجرم محسوب می‌شود

14 شهریور 1400 97

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی