خیانت در امانت بین زن و شوهر

اگر در ازدواج موقت زوجه از وسایل خریداری کرده زوج ببرد چ حکمی دارد برای زوجه ایا خیانت در امانت است

19 شهریور 1400 56

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی