پرداخت مهـریه بصورت اقساط

می‌شود پرداخت مهریه به صورت اقساط صورت پذیرد اگر امکان‌پارد راهنمایی فرمایید

22 شهریور 1400 71

با درود؛
کاربر محترم؛ شما می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی با طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهـریه به پیوست لیست اموال و استشهادبه محلی به إمضـای دو نفر شاهد مبنی بر اطلاع از عدم دارایی و عدم تمکن مالی شما در پرداخت یکجای مهـریه،، جهت رسـیدگی در دادگاه مطرح نمایید..
دادگاه پس از تعیین وقت رسـیدگی و اسـتعلام اموال و استماع اظهارات شهود در خصوص صحت ادعای شما مبنی بر عدم دارایی و عدم توانایی در پرداخت یکجای مهـریه، در نهایت حکم به اعسار از پرداخت مهـریه بصورت اقساطی را صادر خواهد نمود..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی