;
مسدودی حسابهای بانکی بلحاط محکومیت سفته

سلم سپاس پیامکی از اجرای احکام برای پرداخت تقسیط آغازشده سفته محکومم پیامکی نیومدهیدفع حساب بانکیهام انسدادشدایاحکم جلب صادرشده؟

22 شهریور 1400 13

با درود؛
کاربر محترم؛ پس از ثبت محکومیت مالی در اجرای احکام، با صدور اجراییه؛ اخطاری مبنی بر پرداخت مبلغ محکومی از هر حیث (اصل محکومیت و یا اقساط اعسار) به محکوم علبه صادر می گردد تا ظرف مهلت تعیینی جهت اجرای حکم و ترتیب پرداخت حاضر گردد، و این امر مانع از این نیست که با استعلام اموال، در صورت وجود اموال منقول و غیرمنقول بنام محکوم علبه، آن اموال توقیف نگردد..
فلـذا مسدودی حسابهای بانکی شما در راستای همین اقدام اجرای احکام صورت گرفته است..
در صورت لزوم جهت بررسی گردشکار پرونده و صدور و یا عدم صدور جلب،، با هماهنگی از طریق مشاوره تلفنی اقدام نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی