;
عدم انتقال پلاک توسط وکیل

ماشین وکالتی فروخته ام بعد از ۶ ماه و اتمام مدت تعویض پلاک هنوز فک نکرده و چندین دست ماشین چرخیده

24 شهریور 1400 9

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی