افترا به اشخاص چه مدارکی نیاز دارد

سلام برای جرم افترا چه مدارک و چند شاهد رو باید داشته باشیم تا بتونیم ثابت کنیم و حکم ان چیست؟

24 شهریور 1400 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی