;
خودرو توقیف می باشد راهنمایی جهت رفع توقیف خودرو

ماشینمو توقیف کردن پرونده ام بازه میتونم ماشینوم در بیارم

28 شهریور 1400 10

بااحترام
کاربر محترم باید علت توقیف بودن را عنوان نمایید چند نوع توقیفی داریم توقیف جهت مهریه یا چک یا انتقال و...علی الحال باید جهت رسیدگی به مرجع توقیف خودرو مراجعه تا جهت رسیدگی و تعیین تکلیف و حکم نهایی اقدام شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی