شهادت شهود که سکته کرده باشد مورد تایید است

سلام آیا می‌شود از فردی که قبلا سکته کرده و به سختی راه می‌رود و حرف می‌زند به عنوان شاهد استفاده کرد؟

31 شهریور 1400 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی