خسارت تاخیر تادیه چک سالانه محاسبه می شود یا ماهانه ؟

سلام ' خسارت تاخیر تادیه چک سالانه محاسبه می شود یا ماهانه ؟

19 مهر 1400 131

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا تأخیر در تأدیه سند تجاری چک بر اساس جدول شاخص تورم ماهانه بانک مرکزی، از سررسـید چک لغایت روز وصـول، بصـورت مـاهـانه محاسـبه می گردد..
مؤید باشـید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی