استفاده از گوشی بنده جهت فحاشی به شخص دیگر بنده جرمی مرتکب شدم

کسی سیم کارتش را بندازه داخل گوشی من به کسی بدوبیراه بگه اون طرف بره شکایت بکنه پای منم گیره چون گوشیم را دادم یا پای صاحب سیم کارت گیره سیم کارت اگر به اسمه خودش نباشه نمیتوانه شکایت بکنه

نظر سوال کننده به پاسخ:
خوب بود ولی من دوتا سوال کرده بودم باید بهتر توضیح میداد
15 آبان 1400 47

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی