فروش مال غیر توسط یکی از ورثه

اگر همه وراث بدون اجازه یک ورثه اقدام به فروش ملک نمایند، آیا مرتکب فروش مال غیر شده و آن یک ورثه حق دارد علیه آنها به عنوان فروش مال غیر و کلاهبرداری شکایت نمایند؟

18 آبان 1400 92

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی