نیابت قضایی به کرچ ....

سلام منظور از دستورقضایی مبنی بر ارسال نیابت به مرجع نیابت چی و من ساکن کرجم وپرونده در زنجان بنظرتون حکم جلبمو گرفتن چون هنوز محکوم نشدم

26 آذر 1400 44

با احترام کاربر محترم با توجه به اینکه محل وقوع جرم در زنجان بوده است و محل اقامت شما کرج میباشد دو مورد مد نظر است اگر در جلسات دادگاه شرکت نکرده باشید برای تخقیقات نیابت به دادگاه کرج داده شده است و یا حکم جلب شما غیابی صادر و نیابت به دادگاه کرج داده شده استدر صورت نیاز به بررسی و دریافت راهنمایی بیشتر، از مشاوره تلفنی اسنفاده نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی