جرم نگهداری و مصرف مواد مخدر ...

نگهداری ۳۰۰ لیتر ابجو و ۲۹۰ گرم ماریجوانا چه مجازاتی داره؟ سابقه ندارم همه رو هم گفتم مصرف شخصی

14 دی 1400 42

بااحترام
کاربر محترم جهت ۲۹۰ گرم از ۴ تا ۵۰ میلیون ریا جریمه نقدی و یا ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و اگر قاضی لازم بداند ۳ سال زندان و ابجو نیز جزای نقدی و نیز ۷۴ ضربه شلاق و جریمه دوبرابر قیمت آن ولی با وجود اقرار به مصرف شخصی و عدم سابقه احتمال اینکه به جزای نقدی تبدیل شود و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شوید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی