خودرو بعنوان وثیقه قابل قبول است؟

سلام آیا از سند خودرو میتوان به عنوان وثیقه برای ارایه ب دادگاه یا وزارت اطلاعات استفاده کرد وثیقه شامل چه چیزهایی میشود ؟

18 دی 1400 19

سلام بله درصورتی که قاضی اجرای احکام قبول نمایند بله می شود بعنوان وثیقه قراردادتازگی دادستان کل کشوردر جهت کاهش جمعیت کیفری کشور دستور قبول وثیقه خودرو را طی بخشنامه صادر نموده است.وثیقه شامل وجه نقد،خودرو وملک غیر منقول می شود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی