مهلت مقرر قانونی جهت انشارای یک هفته از اعلام ختم رسیدگی...

سلام"پس از اخذ آخرین دفاع از متهم در دادگاه قاضی پس از چه مدتی باید رای صادر کند مستند قانونی ذکر شود

04 بهمن 1400 22

سلام.صدور رای در دادگاه کیفری، باید در همان جلسه دادرسی و پس از اعلام ختم دادرسی یا نهایتا تا یک هفته بعد از آن، انجام گیرد.صدور رای، از جمله وظایف قضات، بازپرس و دادیار بوده و به هیچ بهانه ای نمی توانند از انجام آن، خودداری نمایند. مطابق ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری: " تخلف از صدور رای در مهلت مقرر، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است " و در این مورد، فرقی میان دعاوی دادگاه های حقوقی و کیفری نیست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی