در قصور پزشک نظر کدام نهاد مهمتر است

با سلام.تعیین تشخیص قصور‌ و تقصیر پزشک بر عهده ی سازمان نظام پزشکی است یا پزشکی قانونی؟نظر کدام سازمان در این مورد برای مراجع قضایی قابل استناد است؟

25 اسفند 1400 54

بااحترام
کاربر محترم بدوا باید از طریق سازمان نظام پزشکی اقدام و نتیجه را به دادسرا و سپس نظر پزشک قانونی نیز ضمیمه گردد هر کدام مکمل دیگری است اما قضات نظر کمیسیون پزشک قانونی را اعتبار بیشتری میدهند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی