بودجه عمومی کل کشور

هزینه هایی که از بودجه عمومی کل کشور انجام می شود از چه قانونی تبعیت می کنند؟

18 اردیبهشت 1399 163

با سلام
طبق ماده ی 68 ایین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات کلیه عزینه هایی که از محل بودجه ی عمومی کل کشور انجام خواهد شد ونیز سایر موضوعاتی که در زمینه ی امور حج و زیارت و خیریه در ایین نامه پیش بینی نشده تابع مقررات عمومی کشور خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی