شکایت به دلیل تهمت

سلام حراست محل کار موضوعات غیر واقعی را طی گزارش به مقامات بالاتر خود به من نسبت داده و آنها هم من را خواستند و توضیحات به ایشان دادم ولیکن گزارشات حراست در پرونده من باقی میماند و اذهان را نسبت به من منفی میکند. با توجه به غیر واقعی بودن گزارش ها میتوانم در دادگاه از شخص رییس حراست محل کار شکایت کنم ؟

21 اردیبهشت 1399 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی