تعویض پلاک بدون حضور مالک

سلام اگر شخصی بدون حضور صاحب خودرو تعویض پلاک نماید قاضی چه حکمی صادر میکند

05 اردیبهشت 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی