تجاوز

سلام در صورتی که به شخصی تجاوز شده باشد تا چند ساعت بعد باید به پزشکی قانونی مراجعه کند

27 اردیبهشت 1399 103

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی