هزینه های مشترک

هزینه های مشترک واحد ها ی یک ملک با وجود مالکین متعدد چگونه محاسبه می شود؟

31 اردیبهشت 1399 50

با سلام
در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد، حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی