مجازات مکالمه تلفنی با زن شوهردار

سلام مجازات حرف زدن تلفنی با زن شوهر دار جیه ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
من فقط به صورت تلفنی اونم اول توسط اون زن بود ممنون
24 اردیبهشت 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی