در کمیسیون ماده صد محکوم شدم اما پرونده ام رو ازسال کردن کمیسیون ماده 77 و دوباره محکومم کردن این کار قانونیه؟

سلام در کمیسیون ماده صد محکوم شدم اما پرونده ام رو ازسال کردن کمیسیون ماده 77 و دوباره محکومم کردن این کار قانونیه؟

31 اردیبهشت 1401 17

سلام کاربر محترم .اگر در کمیسیون ماده 100نسبت به تخلف ساختمان شما رسیدگی شده است وحکم بر محکومیت شما نسبت به تخریب صادر شده است که ارسال پرونده به کمیسیون ماده77وجاهت قانونی ندارد چراکه وقتی شهرداری ماده 100برااساس ماده 101و100قانون شهرداری نسبت به صدور پروانه وتفکیک اقدام می کند بحث عوارض مطرح است شما می توانید از طریق دیوان عدالت اداری اقدام فرمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی