شکاندن شیشه

اگر در دادگاه ثابت شود که شخصی از قصد شیشه ماشین من را شکانده جرم او چقدر است و چقدر است

06 خرداد 1399 55

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی