سندد

سلام سندی را برای باغم در دفتر اسناد سند زدم و ثبت کردم باغم به مشکل خوردم با فروشنده طبق سند شکایت کردم در حکم دادگاه نوشته سندم اثر قانونی ندارد

06 خرداد 1399 101

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی