دادخواست خواهان

عرض سلام خدمت شما در پرونده ای دادخواست خواهان تحت عنوان خلع ید قلع و قمع اعیانی و اجرت المثل مطرح است پس از رسیدگی در اثناء دادرسی خوانده دعوی در دفاع خود چنین بیان می‌کند که این ملک پس از پیروزی انقلاب براساس قوانین جاریه هیات واگذاری هفت نفری موقت به من واگذار شده سوال این است با فرض مالک بودن خواهان و وجود سند رسمی و ابطال تصمیم هییت موقت ایا دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه با توجه به این‌که منشا تصرف خوانده قانون در زمان خود بوده و در واقع ابتدائا تصرف غاصبانه نکرده قابل استماع است یا خیر؟ یا می بایست تقاضای تخلیه نماید.

10 خرداد 1399 56

با سلام
نظر به این‌که ملک سابقاً به صورت غاصبانه در ید خوانده قرار نگرفته بلکه در اجرای قانون به زمین‌های بایر دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در امده یا با اجازه هیات 7 نفره متصرف گردیده لذا موضوع سوال از مصادیق تصرفات غاصبانه نمی‌باشد ولیکن پرونده از این بعدهای دیگر قابل رسیدگی است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی