;
خلع ید از ناحیه وراث

سلام در خصوص خلع ید اگر سند رسمی باشد و صاحب آن فوت نموده و هنوز سند به نام ورثه منتقل نگردیده باشد آیا ورثه می‌توانند به استناد سند پدرشان تقاضای خلع ید نمایند و یا این‌که حتماً می‌بایست براساس سهم‌الارث شان سند رسمی به نام آن‌ها تنظیم شده باشد؟

11 خرداد 1399 16

با سلام
در خصوص سؤال موردنظر پک فوت متوفی قهراً حقوق مورد بحث در سند رسمی به وراث منتقل می‌شود و با احراز وراثت نام‌بردگان منفردا یا مجتمعا هم می توانند درخواست خلع ید به میزان سهم‌الارث خود را بنماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی