شرط عمری

یک نفر در معالمه قید کرده که در این معامله ملک را به شرط عمری 30 سال منتقل میکنم اینک این فرد قبل از 30 سال فوت کرده است اینک در این معامله شرط عمر را ملاک قرار دهیم یا شرط 30 سال را که هنوز مدت ان نرسیده؟

12 خرداد 1399 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی