اسناد لازم الاجرا

در با در نظر گرفتن این‌که در قسمت اخیر ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 ذکرشده که درصورتی‌که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگری گرفته نمی‌شود آیا با توجه به صراحت این متن در مقام توقیف اجراییه ثبتی بدون تودیع وجوهی که موضوع آن اجرایی است می‌توان با اخذ مبلغ کمتری اقدام به توقیف اجرایی نمود یا خیر ؟

14 خرداد 1399 200

عرض ادب و احترام خدمت شما
با در نظر گرفتن این‌که در قسمت اخیر ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 ذکرشده که درصورتی‌که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگری گرفته نمی‌شود آیا با توجه به صراحت این متن در مقام توقیف اجراییه ثبتی بدون تودیع وجوهی که موضوع آن اجرایی است می‌توان با اخذ عشر یا مبلغ کمتری اقدام به توقیف اجرایی نمود یا خیر ؟
مطابق این ماده بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی درصورتی‌که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیری باشد به درخواست مدعی پس از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد در ذیل همین ماده اضافه شده است که اگر موضوع سند وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تامین دیگری گرفته نخواهد شد منظور از تامین در این ماده تامین نسبت به موضوع سند لازم‌الاجرا است زیرا بستانکار می‌تواند با اجرای سند وجه آن را وصول نماید وقتی که اجرایی توقیف می شود باید وضع بستانکار طوری باشد که اگر درخواست ابطال سند رد شود او بتواند با اجرای اجراییه حق خود را از موضوع تامین وصول نماید و این ممکن نیست مگر این‌که تمام وجه اجرایی قبلاً تامین شده باشد تأمین قسمتی از وجه اجراییه به‌عنوان خسارت احتمالی نقض غرض بوده و خلاف ماده 5 قانون فوق‌الذکر است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی