;
سند مالکیت مشاعی

شخصی که قبلاً از طریق هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت سند مالکیت مشاعی برای یک قطعه زمین گرفته مجدداً به موجب درخواست جداگانه تقاضای صدور سند مالکیت مفروضی را کرده است آیا رسیدگی و صدور سند مالکیت افرازی وجاهت قانونی دارد یا خیر .؟

14 خرداد 1399 52

با سلام
درصورتی که متقاضیان در مورد اراضی تحت تصرف خویش سند رسمی مشاعی داشته باشند مراجعه آنان به هیات های موضوع مواد 147 و 148اصلاحی قانون ثبت موردی ندارد دارندگان این‌گونه اسناد مالکیت باید برای افراط سهم مشاعی خود مستقیماً به اداره ثبت مراجعه کنند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی