;
قتل عمد

با سلام ایا پدر رومینا قصاص میشود؟یا نه.به چه علت. ایا باید دیه دهد یا حبس شود

20 خرداد 1399 60

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی