تخلف در ساخت همسایه مجاور

همسایه پشتی ما چند سال قبل ساخت و ساز غیر مجاز کرده و سازه خود را به تیر آهن های ساختمان ما متصل کرده و امسال دوباره این کارو تکرار کرده و یک سازه دیگه ساخته و همچنین باعث پوشانده شدن نورگیر شود آیا میتوان دستور تخریب قسمت غییر مجاز و متصل به ملک اینجانب رو گرفت چون باعث ترک دیوار چهار طبقه از اون سمت ساختمان شده؟؟؟ به طور کلی سازه خود رو به سازه ما متصل کرده

03 تیر 1401 15

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی