سوال در خصوص میزان حقوق

افزایش حقوق سال جدید در مرخصی زایمان لحاظ می شود؟ شروع مرخصی سال ۱۴۰۰ و پایان ان آبان ۱۴۰۱ است

04 تیر 1401 9

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی