سوال در خصوص ابطال سازش نامه

سلام،۵ ورثه سندی متعلق به۱۳۱۶ هستیم بشماره پلاک۵۶۵،در۱۳۹۰ از۵خانه و۵نفر خلع یدکردیم مطابق دوسندبشماره پلاک ۵۶۵،درهنگام تخلیه ۵خانه وکیل خواندگان گفت تخلیه نکنید پول شمارا میدهیم طبق نظر کارشناس،قبول کردیم،سازش نامه ای تنظیم کرد وکیل خواندگان وما ۵ ورثه همگی امضا کردیم بعد از امضا متوجه شدیم ۵ خانه پلاک۵۶۵ نیست و۵۶۴است و کارشناسان اشتباه کردند ودادگاه هم مطابق نظر کارشناسان رای صادر کرده، دو نفر از ۵ورثه پلاک۵۶۵،رفتند واز وکیل خواندگان قیمت کارشناسی شده ملک پلاک۵۶۴ رو دریافت کردند وحقشون رو به خواندگان واگذار کردند باتوجه به اینکه قبل از انتقال سهمشون به خواندگان یکی از ۵ورثه یک پنجم رو به من وکالت بلاعزل داده بود ویکیشون ۱۴درصد رو به من دربرگه ای اچار واگذار کرده بود وبعد به خواندگان واگذار کردند،الان دوتا از ۵ورثه پلاک۵۶۵ که سهمشون رو واگذار کردند به خواندگان ویکی فوت کرده ویکی منم ویکی خواهرم که هیچکدام از وراث ۵۶۵ حاضر نمیشن بیان دادگاه و سازش نامه رو ابطال کنن من رفتم وبه تنهایی دادخواست ابطال سازش نامه ثبت کردم وفقط اسم خودم رو به عنوان خواهان ثبت کردم واسم ۴ ورثه دیگر۵۶۵ رو ثبت نکردم در دادخواست ابطال سازش نامه، وکیل خواندگان گفته چون اسم ۴ورثه دیگر را ثبت نکردم خواهان رد دادخواستم شده الان من میتونم به اندازه حق خودم دفاع کنم وخواهان ابطال سازش نامه بشم؟ اگر بله آیا باید در جلسه اول رسیدگی که1401/5/5 میباشد طی لایحه ای بگم من فقط از حق خودم میخوام دفاع کنم یا باید درخواستی چیزی بنویسم وارسال کنم از خدمات قضایی؟واینکه اگر موفق بشم فقط به اندازه سهم من سازش نامه ابطال میشه یا کل سازش نامه ابطال میشه اگر محرز بشه برای دادگاه که اشکال داره سازش نامه واز ملک غیر خلع ید صادرشده وسازش نامه از ملک ۵۶۴گرفتنداز ما؟سپاسگزارم

10 تیر 1401 15

با سلام
شما باید در دادخواست نام‌خود را خواهان
و نام وراث دیگر و سایر اشخاصی که پایین سازش نامه امضا کرده اند به عنوان خوانده قرار دهید .
اکر شخصی فوت کرده وراث اورا جایگزین کنید .
امکان چنین چیزی که لایحه بدهید و اسم افراد را اضافه کنید وجود ندارد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی