آیا (تعیین میزان قصور پزشکی)با(بررسی احراز قصور پزشکی)با هم تفاوت دارد؟

باسلام و احترام.آیا (تعیین میزان قصور پزشکی)با(بررسی احراز قصور پزشکی)با هم تفاوت دارد؟و تعیین میزان قصور و احراز قصور هر کدام بصورت جداگانه در صلاحیت چه مرجعی است؟

17 تیر 1401 77

سلام .کاربر محترم.مفهوم جداندارند قصور پزشک محرز شود میران ان هم به تبع مشخص می شود اثبات قصور و اهمال پزشک در پرونده کیفری توسط نظریات کارشناسی پزشکی قانونی و کمیسیون نظام پزشکی علاوه بر سایر ادله و شواهد و قرائن صورت میپذیرد.درواقع هردو عنوان د ر طول هم هستند قصور مشخص شود میزان ان هم به تبعیت ان مشخص می شود وهردو توسط یک مرجع ان هم پزشکی قانونی تعیین می شود نظریه پزشکی قانونی میتواند دربردارنده نوع و میزان قصور پزشکی و مسئولیت دکتر باشد. یا بیان کننده عدم تحقق قصور پزشکی و بی گناهی دکتر باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی