آیا مالک می تواند تقاضای ابطال پیش فروش ملک فروخته رو بکند ؟

اپارتمانی بصورت پیش فروش فروخته شده سند زمین در رهن بانک می باشد که در مبایعه نامه ها امده که ملک‌رهنی می باشد اپارتمان ساخته شده و واحد های پیش خریداری شده تحویل هم داده شده اپارتمان پایان کار و سند تفکیکی ندارد // کل ملک در مزایده است از طریق اجرای ثبت و بعد مزایده بانک یک دانگ را بصورت مشاع بابت طلبش بر می دارد و ۵ دانگ‌به نام من مالک هست سوال ایا فرد پیش خریدار با توجه به اینکه یه واحد بصورت شش دانگ پیش خریداری کرده و عالم به رهنی بودن هم بوده الان دیگر شش دانگی وجود ندارد می تواند نسبت به ۵ دانگ ادعای مالکیت کند یا فقط دادخواست مطالبه وجه و ضرر و زیان کند ایا بنده مالک با توجه به از بین رفتن ۶ دانگ می توانم تقاضای ابطال قرارداد های پیش فروش را کنم ؟

03 تیر 1399 171

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی